Notulen 2019
Onderstaand treft u informatie over onze vluchtschema.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 13 maart 2019 in het
clubgebouw van PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.


1 Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de vergadering om deze
vervolgens weer te sluiten aangezien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde
leden aanwezig is en zal, conform artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, een kwartier
later een tweede Algemene Ledenvergadering geopend worden.
Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom
en wenst hen een goede vergadering.
Hij is tevreden met een goede opkomst van de leden ondanks de stormachtige
weersomstandigheden. Wel vindt hij het jammer dat de verhinderde leden de moeite niet
nemen om zich af te melden voor de vergadering. Aangezien de secretaris, Gé van der
Ploeg, zich niet herkiesbaar heeft gesteld zal er een nieuw bestuurslid gekozen moeten
worden om weer het minimum aantal bestuursleden te krijgen.


2 Mededelingen
A Afmeldingen
Corine Boekestijn, Piet van Bergen, Sjaak v.d. Jagt, Wim van den Beukel, Ferdi
Cornelissen, Piet Kuivenhoven, Jan Wagner, Kees Klink, Theo de Vette, Arie Huizer en
Richard van den Bos.


B Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 maart 2018
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.


3 Jaarverslag van de secretaris
De secretaris leest deze in grote lijnen voor en hierna worden deze door de
ledenvergadering goedgekeurd.


4 Financieel verslag 2018
De betreffende stukken lagen voor de vergadering ter inzage beschikbaar.


A Toelichting door de penningmeester
De kleine verschillen tussen de begroting en het definitieve resultaat worden door Ton
van Lier toegelicht.


B Verslag kascommissie
Huib Lagendijk was wel uitgenodigd maar is niet verschenen. Zodoende heeft Aad
Benschop alleen de boeken gecontroleerd en alles prima in orde bevonden met de
complimenten voor Ton. Hij stelt dan ook voor om de penningmeester decharge te
verlenen.

C Goedkeuring door de ledenvergadering

Onder applaus wordt er goedkeuring gegeven aan het financiële beleid.

D Begroting 2019

5 Benoeming reserve lid kascommissie 2019


Aftredend is het huidige commissielid de heer Huib Lagendijk aangezien hij 2 jaar lid is
van de kascommissie.
Als gevolg hiervan dient een reserve lid gekozen te worden.
De heren Aad Benschop en Wil Vollebregt vormen de kascommissie voor 2019.
Tanja Zwaan meldt zich aan als reserve lid.
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 maart 2019 (vervolg 1)


6 Bestuursverkiezing
Conform het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend de secretaris, Gé van der Ploeg,
de 2e voorzitter, Kees van den Bos, en een commissaris, vacant.
Gé van der Ploeg heeft zich niet herkiesbaar gesteld en Kees van den Bos wel.
Aangezien zich geen kandidaten hebben gemeld vraagt de voorzitter wie de post van 2e
secretaris op zich wil nemen. Aad Benschop wil graag zijn bijdrage leveren en wordt dan
ook gekozen. Daarnaast heeft Ron Dijkshoorn aangegeven dat hij de secretaris functie op
zich wil nemen en ook hij wordt met algemene stemmen benoemd.
Aangezien Aad Benschop tot het bestuur is toegetreden kan hij het tweede jaar van de
kascommissie niet uitvoeren. Gé van der Ploeg neemt die taak op zich.


7 Pauze


8 AVG Privacy wet
In het kader van deze wet zouden alle leden toestemming moeten geven om bijvoorbeeld
foto’s van hen te plaatsen op de website, in het kampioenenboek en alle overige
communicatie vanuit het bestuur. Voortaan vindt de communicatie per mail plaats onder
BCC.
Er wordt een brief opgesteld met het verzoek deze voor akkoord getekend te retourneren.


9 Bestuursvoorstel
Het bestuur stelt het volgende voor:
Dit jaar bestaat onze fondclub 20 jaar en wij willen op elke vlucht de
een koffiebon schenken. Hierover wordt uitgebreid gediscussieerd en hierna volgt in
grote lijnen de regeling. Enige tijd geleden is besloten dat een lid per seizoen maximaal 1 koffiebon geeft t.b.v. de verloting wat een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging is.
Aan alle leden zal worden gevraagd of in het kader van ons jubileum men bereid is om
vrijwillig een (extra) bon hiervoor te schenken. Deze jubileum bon wordt gewonnen door de 20e prijs op elke vlucht. Indien meer bonnen ter beschikking worden gesteld dan er vluchten zijn, worden de meerdere bonnen tijdens de feestmiddag in de verloting gedaan. De bonnen die op de vluchten worden vervlogen worden middels loting aangewezen tijdens de slotbijeenkomst van het seizoen (vis eten). bEen lid wint maximaal 1 bon op de vluchten. Wint een lid wederom de 20e prijs, valt de bon daarna op de 21e prijs, enz.


10 Rondvraag
Jan de Wijs: Wil bij de seizoen afsluiting graag weer vis maar met minder graten en meer
Vlees. Tevens vraagt hij om voor mensen die niet van vis houden een alternatief te geven,
bijvoorbeeld croquetten of bitterballen. Het bestuur gaat zich hierover beraden.
Barend de Koning meldt dat de samensteller van ons kampioenenboek, Ardi Voskamp,
ernstig ziek is en begin deze maand een stamcel transplantatie heeft gehad.
Het bestuur zal hem een kaart sturen naast de contacten die er met hem op regelmatige
basis plaatsvinden.
De voorzitter bedankt nogmaals de organisatoren/leveranciers van de seizoen afsluiting
t.w.: Harold v.d. Kruijk, Jan de Wijs, Barend de Koning en Kees van den Bos.
 

11 Sluiting
Voordat de vergadering wordt gesloten richt Aad het woord tot Gé van der Ploeg.
Hij bedankt hem voor de prettige samenwerking in de afgelopen 14 jaar waarin deze naast
het secretariaat ook gedurende een jaar of 7 het penningmeesterschap heeft vervuld.
Als afscheid kreeg hij naast een prachtig boeket bloemen tot zijn grote verbazing een
onderscheiding van het NPO bestuur t.w. de Bronzen Speld van Verdienste gevolgd door
een luid applaus.
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter alle aanwezigen en wenst hen een
goede thuisreis en een goed seizoen toe.


Met vriendelijke groet,


Namens het bestuur van de fondclub “ De Glazen Stad “,
Gé van der Ploeg,
Secretaris

VluchtenInkorfenLossenSoortUitslagenReportages
Bordeaux04/06/202407/06/2024Sector