Nieuws

nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

De Lier, 28 februari 2018

Geachte leden,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering te houden op dinsdag 13 maart 2018 in het clubgebouw van
PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

Aanvang 20.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1 Opening*

 2 Mededelingen
    A Afmeldingen
    B Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart 2017

Lees meer »

Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO)

Aan : Bestuurders Noordelijke fondclubs en kiesmannen afdelingen 5-11
CC : NPO-NT commissie ,Bestuur NPO, Bestuur ZLU
Betreft : Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO)

Wormer, 26 februari 2018.

Geachte bestuurders en kiesmannen,
Zoals bekend wordt op 10 maart 2018 in de Ledenraad een voorstel van de NPO-NT commissie in stemming gebracht tot aanpassing van de NT-regeling voor ochtendlossingen. Deze regeling is bedoeld om tot een aannemelijke uitslag te komen in die situaties waarin duiven in de nacht vliegen en daar voordeel van hebben. Verder om te voorkomen dat duiven in de nacht (die tijdens de neutralisatie periode arriveren) op afstand worden geklasseerd, waarbij de langste afstand wint.
Een voorstel tot een dergelijke regeling is op 9 december in Rosmalen gepresenteerd. Door de NPO-NT commissie is daarbij aangegeven dat eventuele verbetervoorstellen ingebracht konden worden.
Met een aantal bestuurders van Fondclubs uit het werkgebied van de afdelingen 5-11 (SMN, Fiante, Fondunie 2000, FNH, SNZH ) zijn we op 4 januari 2018 bijeengekomen om het voorstel van de NPO NT commissie betreffende de NFO te bespreken. Gezamenlijk hebben we een viertal verbetervoorstellen uitgewerkt en deze in een memo aangeboden aan de NPO-NT commissie. Op 18 januari hebben we dit memo in de vorm van een presentatie mogen toelichten aan de NPO-NT commissie, alsmede aan een aantal bestuursleden van de NPO en ZLU.

Lees meer »

Kampioenenhuldiging Fondclub “De Glazenstad”

Kampioenenhuldiging fondclub “De Glazen Stad”

Het is zaterdagmiddag 3 februari 2018 om exact 14.00 uur als voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de microfoon ter hand neemt en alle 150 aanwezigen een hartelijk welkom heet op deze traditionele eerste zaterdag van februari. Voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn we te gast op de schitterende locatie van “De Tuinderij” in De Lier. In zijn voorwoord bedankt de voorzitter diverse personen en de sponsors. Een speciaal dank woord is er voor Loek van Zuiden die genoodzaakt was om te stoppen met zijn bestuurswerkzaamheden. Als dank wordt hem een boeket bloemen en een cadeaubon aangeboden. Na zijn openingswoord nodigt de voorzitter de aanwezige dames uit om plaats te nemen in de gereedstaande Amerikaanse schoolbus om een bezoek te gaan brengen aan de Timmerwerf in
De Lier. In het museum waar onder meer een Wevers tentoonstelling wordt gegeven krijgen de dames een rondleiding. Bij terugkomst na ca 1,5 uur op de tuinderij staat er voor iedere dame een plant gereed. Nadat de dames zijn vertrokken wordt een aanvang genomen met de diverse huldigingen die afwisselend door de bestuursleden worden verzorgt.

Lees meer »

Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing

Aan : NPO-NT commissie
CC : Bestuur NPO, Bestuur ZLU
Betreft : Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO)
Bijlage : 180111 – Memo Verbetervoorstellen NT-regeling ochtendlossingen


Wormer, 12 januari 2018.


Geachte leden van de commissie en bestuur,


Op 4 januari 2018 zijn de organisaties SMN, Fiante, Fondunie 2000, SNZH, alsmede de meeste bestuurders van de fondclubs binnen het werkgebied van de afdelingen 5 t/m 11, bijeengekomen om het voorstel van de NPO NT commissie betreffende de NFO te bespreken. Dit voorstel zal op 10 maart tijdens de NPO vergadering worden besproken en mogelijk vastgesteld. In uw voorstel en op uw presentatie hebt u belanghebbenden uitgenodigd om op-en aanmerkingen bij de commissie in te brengen. Wij maken hier gebruik van.
De bijeenkomst is belegd omdat met name de liefhebbers op de grotere afstanden beducht zijn voor het eenzijdige en generieke karakter van de regeling. Kort gezegd is de mening van de ongeveer 25 afgevaardigden, die deze bijeenkomst bijwoonden, dat alle liefhebbers die niet in staat zijn om voor het ingaan van de neutralisatietijd te constateren, in vrijwel alle gevallen ernstig geschaad worden door de toerekening van de veronderstelde vliegtijd binnen de NT. Dit geldt voor duiven die binnen de NT worden geconstateerd, als wel na het verstrijken van de NT. De toerekening van de extra minuten na de NT geldt uiteraard voor alle liefhebbers ook in het Zuiden van het land en kan op geen enkele wijze teniet worden gedaan. Doorgaans zullen dit niet de kopduiven betreffen, echter voor de kampioenschappen kan het van grote betekenis zijn.

Lees meer »

Gezamenlijk persbericht

Gezamenlijk persbericht van de besturen van de NPO, ZLU, Fondunie 2000, Fiante, SNZH, SMN en de Fondclubs van de afdelingen 5 /11.

Veenendaal, 19 januari 2018

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 9 december 2017 met de NPO-NT commissie te Rosmalen, waarin voorstellen zijn toegelicht ter verbetering van een aannemelijkere klassering op de ochtendlossingen van duiven die binnen de neutralisatietijd worden geconstateerd, zijn door de Noordelijke samenspelen en Fondclubs een aantal wijzigingsvoorstellen en aanvullingen gepresenteerd om recht te doen aan deze gewenste verbeterde klasseringen.

Lees meer »

'; ?>