Nieuws

nieuws

Kampioenenhuldiging Fondclub “De Glazenstad”

Kampioenenhuldiging fondclub “De Glazen Stad”

Het is zaterdagmiddag 3 februari 2018 om exact 14.00 uur als voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de microfoon ter hand neemt en alle 150 aanwezigen een hartelijk welkom heet op deze traditionele eerste zaterdag van februari. Voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn we te gast op de schitterende locatie van “De Tuinderij” in De Lier. In zijn voorwoord bedankt de voorzitter diverse personen en de sponsors. Een speciaal dank woord is er voor Loek van Zuiden die genoodzaakt was om te stoppen met zijn bestuurswerkzaamheden. Als dank wordt hem een boeket bloemen en een cadeaubon aangeboden. Na zijn openingswoord nodigt de voorzitter de aanwezige dames uit om plaats te nemen in de gereedstaande Amerikaanse schoolbus om een bezoek te gaan brengen aan de Timmerwerf in
De Lier. In het museum waar onder meer een Wevers tentoonstelling wordt gegeven krijgen de dames een rondleiding. Bij terugkomst na ca 1,5 uur op de tuinderij staat er voor iedere dame een plant gereed. Nadat de dames zijn vertrokken wordt een aanvang genomen met de diverse huldigingen die afwisselend door de bestuursleden worden verzorgt.

Lees meer »

Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing

Aan : NPO-NT commissie
CC : Bestuur NPO, Bestuur ZLU
Betreft : Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO)
Bijlage : 180111 – Memo Verbetervoorstellen NT-regeling ochtendlossingen


Wormer, 12 januari 2018.


Geachte leden van de commissie en bestuur,


Op 4 januari 2018 zijn de organisaties SMN, Fiante, Fondunie 2000, SNZH, alsmede de meeste bestuurders van de fondclubs binnen het werkgebied van de afdelingen 5 t/m 11, bijeengekomen om het voorstel van de NPO NT commissie betreffende de NFO te bespreken. Dit voorstel zal op 10 maart tijdens de NPO vergadering worden besproken en mogelijk vastgesteld. In uw voorstel en op uw presentatie hebt u belanghebbenden uitgenodigd om op-en aanmerkingen bij de commissie in te brengen. Wij maken hier gebruik van.
De bijeenkomst is belegd omdat met name de liefhebbers op de grotere afstanden beducht zijn voor het eenzijdige en generieke karakter van de regeling. Kort gezegd is de mening van de ongeveer 25 afgevaardigden, die deze bijeenkomst bijwoonden, dat alle liefhebbers die niet in staat zijn om voor het ingaan van de neutralisatietijd te constateren, in vrijwel alle gevallen ernstig geschaad worden door de toerekening van de veronderstelde vliegtijd binnen de NT. Dit geldt voor duiven die binnen de NT worden geconstateerd, als wel na het verstrijken van de NT. De toerekening van de extra minuten na de NT geldt uiteraard voor alle liefhebbers ook in het Zuiden van het land en kan op geen enkele wijze teniet worden gedaan. Doorgaans zullen dit niet de kopduiven betreffen, echter voor de kampioenschappen kan het van grote betekenis zijn.

Lees meer »

Gezamenlijk persbericht

Gezamenlijk persbericht van de besturen van de NPO, ZLU, Fondunie 2000, Fiante, SNZH, SMN en de Fondclubs van de afdelingen 5 /11.

Veenendaal, 19 januari 2018

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 9 december 2017 met de NPO-NT commissie te Rosmalen, waarin voorstellen zijn toegelicht ter verbetering van een aannemelijkere klassering op de ochtendlossingen van duiven die binnen de neutralisatietijd worden geconstateerd, zijn door de Noordelijke samenspelen en Fondclubs een aantal wijzigingsvoorstellen en aanvullingen gepresenteerd om recht te doen aan deze gewenste verbeterde klasseringen.

Lees meer »

Mededeling aan de deelnemers van het ZLU-spel binnen de afdelingen 5 t/m 11

Mededeling aan de deelnemers van het ZLU-spel binnen de afdelingen 5 t/m 11

De besturen van Fiante, Fondunie 2000, SMN, SNZH en de besturen van de Fondclubs van Zuid-Holland en Noord-Holland, in vergadering bijeen op donderdag 4 januari, overwegende dat op 10 maart voor de NPO vergadering een voorstel van de NT commissie van de NPO, in samenwerking met het bestuur van de ZLU, zal worden besproken en mogelijk wordt vastgesteld en geldend vanaf het seizoen 2018. Dit voorstel treft met name die duiven die in en na de neutralisatietijd worden geconstateerd.
De besturen van de NPO en ZLU volgen het advies van de NT-commissie waarin is vastgelegd dat duiven die binnen de neutralisatietijd worden geconstateerd, uitgerekend en gerangschikt zullen worden volgens de NFO methode. Kort gezegd komt het er op neer dat binnen de neutralisatie de tijd langzaam blijft doorlopen en deze extra tijd aan alle nog komende duiven wordt toegerekend.

Lees meer »

Gebr. Hagens Keizerkampioen fondclub De Glazen Stad 2017

Gebr Hagens keizerkampioen 2017

De gebroeders Ad 65 jaar en Rinus 60 jaar hebben altijd onder de naam Gebr Hagens gevlogen eerst succesvol op de programmavluchten en vanaf 1989 op de overnacht. De basis voor de fondvluchten werd gelegd met duiven van Jan Theelen, via Lalieu-van Doorn uit Thorn, en Gebr de Weerdt later aangevuld met duiven van Gebr Bruggeman en Gebr. Van Doorn uit Someren-eind.  Dat deze basis goed was bleek al vrij snel want in de jaren 90 en begin 2000 werden er de nodige overwinningen nat en internat behaald zoals: 1e Intern Perpignan ’96, 1e Intern Tarbes ’98, 1e Intern Barcelona duivinnen ’99 en 1e nat St Vincent ’01. Zowaar een lijst om jaloers op te worden. Echter een laffe diefstal noopte de gebroeders tot maatregelen om herhaling te voorkomen. In verband met het aanbrengen van een inbraakbeveiliging werden er de nodige verbouwingen aan het hok gedaan die het hokklimaat niet ten goede kwamen. Het verlies van de nodige toppers en  het mindere hokklimaat deed geen goed aan het prestatieniveau.

Lees meer »

'; ?>