Notulen ALV
Onderstaand treft u informatie aan over de doelstellingen en het werkgebied van onze fondclub.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 14 maart 2017 in het clubgebouw van PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

Aanwezig volgens de presentielijst 28 leden.

 1 Opening
    Om 20.00 uur opent voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de vergadering om deze
    vervolgens weer te sluiten aangezien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde
    leden aanwezig is.
    Vervolgens wordt om 20.15 uur de vergadering door de voorzitter geopend. Allen worden
    welkom geheten in het vertrouwen dat iedereen een positieve bijdrage gaat leveren aan de
    toekomst van onze fondclub. De grootste uitdaging is dat wij nog steeds kampen met een
    gebrek aan bestuursleden en op deze basis komt de continuïteit in de gevaren zone.
    Gelukkig heeft zich 1 lid aangemeld voor een bestuursfunctie.

 2 Mededelingen
    Ingekomen post: Een bericht van het overlijden van Joke van Antwerpen, de vrouw van ons
    overleden lid van verdienste, Frans van Antwerpen.
    Een brief van Ton van Lier dat hij zich aanmeldt als bestuurslid voor de functie van
    penningmeester.

    A Afmeldingen
    Bericht van verhindering ontvangen van: Chiel Anders, Piet Overkleeft, Sjors van der
    Hulst-Wiranda, Cor Kleijn, Leon v.d. Voorn, Piet Damen, Sjaak van der Jagt, Aad
    Zwinkels, Comb. Van Zuilen, J.D. van Egmond en dochter, Ben ten Tije, Theo de Vette,
    Toon van Vliet, Dammis Vroegindeweij, Joop Wahle, Wim van den Beukel, Richard van
    den Bos en Harold van de Kruijk.

    B Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 maart 2016
    Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 3 Jaarverslag van de secretaris
    De voorzitter neemt in grote lijnen dit verslag door en meldt dat er weer veel werk hiervan
    gemaakt is en onder applaus wordt het jaarverslag goedgekeurd.

 4 Financieel verslag 2016
    A Toelichting door de penningmeester ad interim
        De verschillen zowel positief als negatief zijn schriftelijk toegelicht en vervolgens ook
        mondeling.
    B Verslag kascommissie
        Aangezien Piet Overkleeft is gestopt met de duivensport hebben het reserve
        kascommissielid, Hans Heijmans, samen met Ron Dijkshoorn de kascontrole uitgevoerd.
        Dit jaar zijn alle stukken weer zeer minutieus gecontroleerd en is de kascommissie tot de
        slotsom gekomen om de vergadering de penningmeester ad interim decharge te verlenen.
    C Goedkeuring door de ledenvergadering
        Zonder op- of aanmerkingen gaat de ledenvergadering hiermee akkoord.
    D Begroting 2017
        Ook de begroting wordt akkoord bevonden


Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. dinsdag 14 maart 2017(vervolg1)

 5 Benoeming reserve lid kascommissie 2017
    Vlak voor de vergadering heeft Ron Dijkshoorn zich aangemeld om bestuurslid te willen
    worden en dit houdt in dat hij voortijdig af moet treden als lid van de kascommissie.
    Als gevolg hiervan moet er zowel een kascommissielid als en reserve lid gekozen
    worden.
    Huib Lagendijk meldt zich aan als kascommissielid en Aad Benschop biedt aan reserve lid
    te willen worden.
    Beiden worden gekozen.
    Hans Heijmans en Huib Lagendijk vormen de kascommissie voor 2017 en Aad Benschop
    is reserve lid.
   
 6 Bestuursverkiezing
    Conform het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend de voorzitter,
    Aad van Bergenhenegouwen, en de 2e penningmeester, vacant. Daarnaast heeft de 2e
    voorzitter, Loek van Zuiden, aangegeven dat i.v.m. privé omstandigheden hij zijn
    bestuursfunctie niet langer kan uitvoeren en tussentijds aftreedt.
    Door deze nieuwe situatie bestaat ons bestuur nog uit 3 personen terwijl conform onze
    statuten 7 gebruikelijk is en 5 het minimum aantal.
    I.v.m. de vacante functie van penningmeester zijn wij nog steeds op zoek naar een
    opvolger.
    Ook de functie van Adviseur/PR is nog steeds vacant en eveneens die van 2e secretaris.
    De voorzitter heeft zich herkiesbaar gesteld op voorwaarde dat er minimaal 2 leden
    zich aanmelden voor een bestuursfunctie.
    Om de continuïteit van de fondclub niet in gevaar te brengen had Loek van Zuiden
    aangeboden om toch als bestuurslid aan te blijven en aangezien Ton van Lier en Ron
    Dijkshoorn zich aangemeld hebben is dit niet nodig gebleken. Met Loek wordt nu overlegd
    of hij in de ondersteuningscommissie wil plaatnemen om met name jaarlijks het
    kampioenenboek samen te stellen.
    De beide kandidaat bestuursleden worden gekozen door de vergadering en Aad van
    Bergenhenegouwen wordt herkozen als voorzitter. In alle gevallen is dit met algemene
    stemmen gebeurd.
    In de eerstvolgende bestuursvergadering worden de taken van Ton van Lier en Ron
    Dijkshoorn vastgelegd.
    Theo de Vette heeft eveneens plaatsgenomen in de ondersteuningscommissie en heeft
    inmiddels de ledenadministratie voor zijn rekening genomen.
    Tijdens de kampioenenmiddag in februari a.s. zullen wij afscheid nemen van Loek van
    Zuiden als bestuurslid.

7 Pauze
   
 8 Bestuursvoorstellen
    Het bestuur stelt het volgende voor:
Leden die lid zijn van een andere fondclub, het betreft voor zover wij weten 2 leden, willen/kunnen wij het niet lidmaatschap ontnemen omdat deze door ons geaccepteerd zijn als lid en bovendien vliegen binnen ons werkgebied.
De eventuele afspraken, om geen lid van een andere fondclub te zijn, zijn nooit officieel vastgelegd en daarom willen wij de huidige situatie niet wijzigen.
De Grand Prix “De Glazen Stad” voortzetten onder dezelfde condities.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. dinsdag 14 maart 2017(vervolg2)

Bestuursvoorstellen(vervolg)

De voorzitter verduidelijkt nog het uitgangspunt over wie er lid mogen worden
en zegt dat alleen NPO leden die binnen het door ons vastgestelde werkgebied onze hobby
uitoefenen en niet in een andere fondclub lid kunnen worden welkom zijn bij ons.

Beide voorstellen worden met algemene stemmen aangenomen door de ledenvergadering.

Tussentijdse mededeling:
Veel fond liefhebbers willen meer invliegvluchten, hierover is morgenavond een
vergadering in Leidschendam en degenen die hierin interesse hebben zijn hierbij van harte
uitgenodigd.


 9 Rondvraag

    Hers Geerlings vraagt zich af wie de gesprekspartners zijn bij het gehele GPS 2021
    project, de fondclubs/NIC’s? Het is in elk geval belangrijk om hierbij vertegenwoordigd te
    zijn.

    De voorzitter antwoordt dat het voor het NPO een giga klus is en dat zowel de programma
    spelers als de fond spelers over hun spel kunnen gaan beslissen.

    Jan Toor meldt dat in onze statuten vermeld staat dat leden van de CC Leiden lid kunnen
    worden van de fondclub en aangezien de ze CC niet meer bestaat maar CC Alphen a/d Rijn
    is geworden, moet onze statuten dan aangepast worden?

    Antwoord: Ons werkgebied is omschreven in het huishoudelijk reglement en dat is
    voldoende.
 
    Barend de Koning dat volgens Fred v.d. Herik onze duiven vóór 1 mei niet in Frankrijk
    gelost mogen worden.

    Antwoord: wij zullen de ontwikkelingen af moeten wachten.
   

10 Sluiting

     De voorzitter heet Ton van Lier en Ron Dijkshoorn van harte welkom in het bestuur en
     vertrouwt erop dat er een vruchtbare samenwerking zal zijn.
     Vervolgens bedankt hij alle aanwezigen voor hun komst en deelname aan de vergadering
     en wenst hij allen een goed seizoen toe.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de fondclub “ De Glazen Stad “,

Gé van der Ploeg,
Secretaris 

'; ?>