Notulen ALV 2018
Onderstaand treft u informatie over onze vluchtschema.

Notulen van de op 13 maart 2018 gehouden Algemene Ledenvergadering.  

 1 Opening

Om 20.00 uur opent de voorzitter, Aad van Bergenhenegouwen, de vergadering en sluit
deze onmiddellijk weer aangezien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigdeleden aanwezig is, conform artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, en heropent hij om 20.10 uur een tweede algemene ledenvergadering.
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom waarbij hij meldt dat gezien het beperkt aantal afmeldingen hij een grotere opkomst had verwacht. Des te meer waardeert hij dat de volgens de getekende presentielijst aanwezige 30 leden zich de moeite hebben genomen om mee te denken en te spreken over het beleid van onze fondclub. Voorts meldt de voorzitter dat er vanuit de noordelijke fondclubs en onze fondclub een aangepast voorstel t.a.v. de te hanteren neutralisatietijd is ingediend bij de NPO waarbij de noordelijke deelnemers tenminste ook de kans krijgen om een nationale overwinning te behalen. Dit voorstel biedt in elk geval een reëlere mogelijkheid om tot een realistischer prijsverdeling te komen en zal op de eerstvolgende NPO vergadering besproken gaan worden.Vervolgens wenst de voorzitter allen een goede vergadering toe.

2 Mededelingen
    A Afmeldingen
        Sjaak v.d. Jagt, Comb. Geerlings-van Duijn, Gerard Dobbe, Corine Boekestijn, Comb.
        van Zuijlen en Wim van den Beukel.

    B Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart 2017
        Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 3 Jaarverslag van de secretaris
    Aangezien het jaarverslag ter inzage niet was geprint heeft de secretaris het verslag
    voorgelezen waarna onder applaus dit werd goedgekeurd.

 4 Financieel verslag 2017
    A Toelichting door de penningmeester
        Ton van Lier heeft de verstrekte toelichting uitgelegd aan de vergadering.
    B Verslag kascommissie
        Namens de kascommissie heeft Hans Heijmans goedkeuring verleend aan het gevoerde
        financieel beleid
    C Goedkeuring door de ledenvergadering
        Unaniem geeft ook de ledenvergadering haar akkoord.
    D Begroting 2018
        Hierover was 1 vraag m.b.t. de verhoging van de post sponsoring naar € 1.575,00 terwijl
        de opbrengst 2017 € 1.450,00 was. Hierop antwoordt de voorzitter dat hij vol vertrouwen
        is dat er een sponsor bij zal komen.
        Vervolgens wordt de begroting goedgekeurd.

Notulen van de op 13 maart 2018 gehouden Algemene Ledenvergadering.(vervolg 1)

 5 Benoeming reserve lid kascommissie 2018
    Aftredend is het huidige commissielid de heer Hans Heijmans aangezien hij 2 jaar lid is
    van de kascommissie.
    Als gevolg hiervan dient een reserve lid gekozen te worden.
    De heren Huib Lagendijk en Aad Benschop vormen de kascommissie voor 2018.
    Wil Vollebregt biedt aan om reserve kascommissie lid te worden.
    Hans Heijmans wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 2 jaar.

6 Bestuursverkiezing

Conform het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend de penningmeester, Ton van Lier,    
en de 2e secretaris, Ron Dijkshoorn. Beiden hebben zich zijn herkiesbaar gesteld.
Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld bij de secretaris.
Unaniem worden beiden herkozen.

7 Pauze

8 Bestuursvoorstellen
Het bestuur stelt het volgende voor:
Opzet jaarlijkse fotosessie van de vluchtoverwinnaars, kampioensduiven en het winnende
team van de Grand Prix te houden op een ander tijdstip aangezien de belangstelling van de
niet in aanmerking komende leden minimaal is. Bij wijze van proef willen wij dit jaar deze
te houden op de eerste zaterdagmiddag na het weekend van Cahors/Perpignan, dus op 11
augustus.
Hierover is uitvoerig gediscussieerd waaruit is gebleken dat de zaterdag i.v.m. jonge
duiven-/natourvluchten de zaterdag geen oplossing biedt. Vervolgens bleek toch de
woensdag een betere optie. Vanuit het bestuur werd geopperd om dit dan te houden van
16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur en dan weer heerlijke vis te bakken. Van tevoren moet
men zich dan wel aanmelden i.v.m. met de hoeveelheid te bestellen vis.
Uiteindelijk is besloten dat Jan de Wijs sr en Harold v. d. Kruijk tijdig met een voorstel komen over hoe en wat wij gaan doen.

 9 Rondvraag
    Jan de Wijs vraagt wie de nieuw aangemelde leden zijn aan waar zij vandaan komen.
    Het betreffen:
    Klaas Krom(Donateur)
    Joop Torreman Oostvoorne
    Piet Versluis Zoetermeer
    Ger van Riek Hillegom

Tanja Zwaan meldt dat Jan Heemskerk graag de kampioenenboeken wil verspreiden in
Zoetermeer e.o. resp. als afhaalpunt wil bijdragen om de kosten van verzending te drukken.
Aan het eind van het seizoen zullen wij dit met hem overleggen.

Joop van Paassen merkt op dat het misschien beter is om de boeken op de feestmiddag uit
te delen.
Het bestuur zowel als de aanwezigen vinden dit geen goede oplossing temeer dat wij graag
zo snel mogelijk na het seizoen, november december, de boeken bij de leden willen hebben.

Notulen van de op 13 maart 2018 gehouden Algemene Ledenvergadering.(vervolg 2)


10 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, nadat hij eerst nog een nadere uitleg over de ontwikkelingen omtrent de neutralisatietijd heeft gegeven en de ontwikkelingen hierover te volgen op onze website, om 21.15 uur.

Allen hartelijk dank voor de aanwezigheid en een heel goed seizoen!


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de fondclub “ De Glazen Stad “,

Gé van der Ploeg,

Secretaris

VluchtenInkorfenLossenSoortUitslagenReportages
Perpignan29/07/201902/08/2019ZLU  
Bergerac30/07/201902/08/2019Nationaal-NPO  
Narbonne22/07/201927/07/2019ZLU  
Cahors Ochtend23/07/201926/07/2019Sector  
Marseille15/07/201919/07/2019ZLU  
St. Vincent08/07/201912/07/2019ZLU  
Dax09/07/201912/07/2019Nationaal-NPO  
Barcelona30/06/201905/07/2019ZLU  
Agen02/07/201905/07/2019Sector  
Agen24/06/201928/06/2019ZLU  
Pau17/06/201921/06/2019ZLU  
Bordeaux18/06/201921/06/2019Sector  
St. Vincent11/06/201914/06/2019Nationaal-NPOUitslag 
'; ?>