Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

 

Honselersdijk, 1 maart 2022

 

Geachte leden,

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering te houden op dinsdag 15 maart 2022 in het clubgebouw van

PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

Aanvang 20.00 uur.

 

De agenda luidt als volgt:

 

1 Opening*

 

2 Mededelingen

A Afmeldingen

B Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11 maart 2020

 

3 Jaarverslag (2020-2021) van de secretaris

 

4 Financieel verslag 2020-2021

A Toelichting door de penningmeester

B Verslag kascommissie (Wil Vollebregt en Aad Zwinkels)

C Goedkeuring door de ledenvergadering

D Begroting 2022

 

5 Benoeming kascommissie 2022

Aftredend is het huidige commissielid Wil Vollebregt

.

6 Bestuursverkiezing

Aad van Bergenhenegouwen -voorzitter- is aftredend (volgens rooster in 2021- geen

vergadering gehouden) en herkiesbaar.

Ton van Lier -penningmeester- is aftredend en herkiesbaar.

 

Kandidaten kunnen zich tot een half uur vóór aanvang van de vergadering aanmelden bij de

voorzitter.

 

Rooster van aftreden

Aad van Bergenhenegouwen 2021

Ton van Lier 2022

Aad Benschop 2023

Kees van den Bos 2024

Ron Dijkshoorn 2025

 

7 Pauze

Tijdens de pauze heeft u de gelegenheid om uw contributie te betalen aan

de penningmeester.

 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 15 maart 2022 (vervolg 1)

 

8 Van het bestuur

Graag bespreken we met u:

  • Nieuwe fotograaf (de fotomiddag zal worden gehouden 10 augustus 2022)

  • Nieuwe leden

Bestuursvoorstellen:

  • Afschaffen Keizerkampioenschap.

  • Instellen Keizerkampioenschap NPO-vluchten (punten aangetoond en onaangetoond bij elkaar) en Keizerkampioenschap ZLU-vluchten (punten aangetoond en onaangetoond bij elkaar) Beide keizerkampioenen krijgen een nog nader te bepalen aandenken.

  • Het zogenoemde “muurkasje” wordt uitgereikt aan nationale overwinnaars (dus geen sectioroverwinningen).

  • Verhoging contributie m.i.v. 2023. Contributie per lid verhogen naar € 35 (was € 30). Geen korting voor combinaties. Jeugdleden tot 18 jaar (per 1 januari van het jaar): gratis.

  • Besluiten welke vluchten tellen voor de diverse kampioenschappen.

 

9 Rondvraag

 

10 Sluiting

 

Tot slot delen wij u mede er alle vertrouwen in te hebben dat u aanwezig zult zijn op deze vergadering, ook uw belangstelling, mening en stem telt!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de fondclub “ De Glazen Stad “,

 

Ron Dijkshoorn,

 

Secretaris

 

* Indien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is zal, conform

Artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, de vergadering onmiddellijk worden gesloten en wordt

een kwartier later (aanvang 20.15 uur) een tweede algemene vergadering uitgeroepen met

behandeling van bovenstaande agenda.

 

p.s. Een half uur voor de vergadering liggen het jaarverslag van de secretaris, het financieel

verslag 2020-2021 incl. de toelichting hierop en de begroting 2022 ter inzage.

 

Routebeschrijving:

Vanuit richting Rotterdam: A20 en bij Westerlee N 213 tot aan de afslag Poeldijk, linksaf richting Monster, na 150 meter rotonde ¾ nemen en aan het eind van deze straat bevindt zich het clublokaal.

 

Vanuit richting Den Haag: de N 211 nemen richting Poeldijk tot aan de afslag Poeldijk, rechtsaf richting Monster en na 150 meter rotonde ¾ nemen en in de 1e bocht naar rechts bevindt zich links het clublokaal.