Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2020

 

Uitnodiging

 

Honselersdijk, 27 februari 2020

 

Geachte leden,

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag 11 maart 2020 in het clubgebouw van

PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

Aanvang 20.00 uur.

 

De agenda luidt als volgt:

 

 1 Opening*

 

 2 Mededelingen

    A Afmeldingen

    B Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 maart 2019

 

 3 Jaarverslag van de secretaris

 

 4 Financieel verslag 2019

    A Toelichting door de penningmeester

    B Verslag kascommissie

    C Goedkeuring door de ledenvergadering

    D Begroting 2020

 

 5 Benoeming (reserve lid) kascommissie 2020

Aftredend is het huidige commissielid de heer Aad Benschop, omdat hij inmiddels deel uitmaakt van het bestuur.

Gé van der Ploeg en Wil Vollebregt vormen de kascommissie voor 2019. Beiden doen dit voor de eerste keer. Voor calamiteiten en voor de opvolging bij een aftreden heeft zich vorig jaar Tanja Zwaan al aangemeld.

 

6 Bestuursverkiezing

Ron Dijkshoorn -secretaris- is aftredend en herkiesbaar.

Kandidaten kunnen zich tot een half uur vóór aanvang van de vergadering aanmelden bij de voorzitter.

 

Rooster van aftreden

Ron Dijkshoorn                     2020

Aad van Bergenhenegouwen 2021

Ton van Lier                          2022

Aad Benschop                        2023

Kees van den Bos                  2024

   

7 Pauze  

    Tijdens de pauze heeft u de gelegenheid om uw contributie te betalen aan

    de penningmeester.

 

 8 Van het bestuur

    Graag bespreken we met u:

  • De opzet van de foto-/vismiddag
  • De prijzen voor de Generaal-kampioenen

 Rondvraag

 

10 Sluiting

Tot slot delen wij u mede er alle vertrouwen in te hebben dat u aanwezig zult zijn op deze vergadering, ook uw belangstelling, mening en stem telt!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de fondclub “ De Glazen Stad “,

 

Ron Dijkshoorn,

Secretaris

* Indien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is zal, conform

Artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, de vergadering onmiddellijk worden gesloten en wordt een kwartier later (aanvang 20.15 uur) een tweede algemene vergadering uitgeroepen met behandeling van bovenstaande agenda.

p.s. Een half uur voor de vergadering liggen het jaarverslag van de secretaris, het financieel verslag 2019 incl. de toelichting hierop en de begroting 2020 ter inzage.

Routebeschrijving:

Vanuit richting Rotterdam: A20 en bij Westerlee N 213 tot aan de afslag Poeldijk, linksaf richting Monster, na 150 meter rotonde ¾ nemen en aan het eind van deze straat bevindt zich het clublokaal. 

Vanuit richting Den Haag: de N 211 nemen richting Poeldijk tot aan de afslag Poeldijk, rechtsaf richting Monster en na 150 meter rotonde ¾ nemen en in de 1e bocht naar rechts bevindt zich links het clublokaal.