Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

De Lier, 28 februari 2018

Geachte leden,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering te houden op dinsdag 13 maart 2018 in het clubgebouw van
PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

Aanvang 20.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1 Opening*

 2 Mededelingen
    A Afmeldingen
    B Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart 2017

 3 Jaarverslag van de secretaris

 4 Financieel verslag 2017
    A Toelichting door de penningmeester
    B Verslag kascommissie
    C Goedkeuring door de ledenvergadering
    D Begroting 2018

 5 Benoeming reserve lid kascommissie 2018

Aftredend is het huidige commissielid de heer Hans Heijmans aangezien hij 2 jaar lid is van de kascommissie. Als gevolg hiervan dient een reserve lid gekozen te worden. De heren Huib Lagendijk en Aad Benschop vormen de kascommissie voor 2018.

6 Bestuursverkiezing
Conform het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend de penningmeester, Ton van Lier,  en de 2e secretaris, Ron Dijkshoorn. Beiden hebben zich zijn herkiesbaar gesteld. Tegen kandidaten kunnen zich tot voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.

7 Pauze
    Tijdens de pauze heeft u de gelegenheid om uw contributie te betalen aan
    de penningmeester.

 8 Bestuursvoorstellen

Het bestuur stelt het volgende voor:

Opzet jaarlijkse fotosessie van de vluchtoverwinnaars, kampioensduiven en het winnende team van de Grand Prix te houden op een ander tijdstip aangezien de belangstelling van de niet in aanmerking komende leden minimaal is. Bij wijze van proef willen wij dit jaar deze te houden op de eerste zaterdagmiddag na het weekend van Cahors/Perpignan, dus op 11 augustus.

 9 Rondvraag

10 Sluiting

Tot slot delen wij u mede er alle vertrouwen in te hebben dat u aanwezig zult zijn op deze vergadering, ook uw belangstelling, mening en stem telt!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de fondclub “ De Glazen Stad “,

Gé van der Ploeg,

Secretaris

 


* Indien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is zal, conform
   Artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, de vergadering onmiddellijk worden gesloten en wordt
   een kwartier later (aanvang 20.15 uur) een tweede algemene vergadering uitgeroepen met
   behandeling van bovenstaande agenda.

p.s. Een half uur voor de vergadering liggen het jaarverslag van de secretaris, het financieel   
      verslag 2017 incl. de toelichting en de begroting 2018 ter inzage.


Routebeschrijving:

Vanuit richting Rotterdam: A20 en bij Westerlee N 213 tot aan de afslag Poeldijk, linksaf richting Monster, na 150 meter rotonde ¾ nemen en aan het eind van deze straat bevindt zich het clublokaal.

Vanuit richting Den Haag: de N 211 nemen richting Poeldijk tot aan de afslag Poeldijk, rechtsaf richting Monster en na 150 meter rotonde ¾ nemen en in de 1e bocht naar rechts bevindt zich links het clublokaal.

'; ?>