Nieuws

Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing

Brief NFO-NT Regeling verbetervoorstel 12-jan-2018 pag. 1
Aan : NPO-NT commissie
CC : Bestuur NPO, Bestuur ZLU


Betreft : Voorstel wijzigingen Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO)
Bijlage : 180111 – Memo Verbetervoorstellen NT-regeling ochtendlossingen


Wormer, 12 januari 2018.


Geachte leden van de commissie en bestuur,


Op 4 januari 2018 zijn de organisaties SMN, Fiante, Fondunie 2000, SNZH, alsmede de meeste bestuurders van de fondclubs binnen het werkgebied van de afdelingen 5 t/m 11, bijeengekomen om het voorstel van de NPO NT commissie betreffende de NFO te bespreken. Dit voorstel zal op 10 maart tijdens de NPO vergadering worden besproken en mogelijk vastgesteld. In uw voorstel en op uw presentatie hebt u belanghebbenden uitgenodigd om op-en aanmerkingen bij de commissie in te brengen. Wij maken hier gebruik van.
De bijeenkomst is belegd omdat met name de liefhebbers op de grotere afstanden beducht zijn voor het eenzijdige en generieke karakter van de regeling. Kort gezegd is de mening van de ongeveer 25 afgevaardigden, die deze bijeenkomst bijwoonden, dat alle liefhebbers die niet in staat zijn om voor het ingaan van de neutralisatietijd te constateren, in vrijwel alle gevallen ernstig geschaad worden door de toerekening van de veronderstelde vliegtijd binnen de NT. Dit geldt voor duiven die binnen de NT worden geconstateerd, als wel na het verstrijken van de NT. De toerekening van de extra minuten na de NT geldt uiteraard voor alle liefhebbers ook in het Zuiden van het land en kan op geen enkele wijze teniet worden gedaan. Doorgaans zullen dit niet de kopduiven betreffen, echter voor de kampioenschappen kan het van grote betekenis zijn.
Alle aanwezigen zijn het eens dat altijd naar de meest eerlijke rangschikking gestreefd dient te worden en dat iedere regeling oneffenheden in zich bergt. Overigens moeten wij de problemen van het huidige rekensysteem ook niet overdrijven, gezien het uiterst geringe percentage van 0,2% aankomende duiven binnen de NT, waarvan overigens het grootste gedeelte direct na het ingaan en kort voor de opheffing van de NT wordt geconstateerd. Constateringen tussen 24.00 en 4.00 uur zijn zeldzame gevallen.
Ons grootste bezwaar richt zich op het generieke karakter van de regeling, namelijk dat de NFO wordt toegepast in alle gevallen indien er binnen de NT een of meerdere duiven worden geconstateerd. In de praktijk betekent dit, met uitzondering van Barcelona in Nederland, bijna altijd. Ingeval deze regeling internationaal wordt overgenomen, zal dit rampzalige gevolgen inhouden voor alle Nederlandse liefhebbers.
Wij stellen u voor de regeling specifieker toe te passen en wel uitsluitend in gevallen waar sprake is van het constateren van duiven binnen de NT die een hogere snelheid maken dan de snelst geconstateerde duif voor het ingaan van de NT. Hiermee voorkomen we dat eventuele winnaars, door gebruikmaking van de NT onjuist geklasseerd worden. Ook wij hechten aan een correcte klassering. Wel waarderen wij deze “nachtvliegers” op hun kwaliteiten door hen een hogere klassering toe te kennen dan binnen de door u voorgestelde rekenmethodiek, mits de snelheid niet hoger ligt dan de vroegst geconstateerde duif voor het ingaan van de NT. Wij waarderen een juistere klassering hoger dan het per se kiezen voor een “on the fly “rekenmethode. Overigens hebben wij nog niet uitvoerig onderzocht of dit al dan niet mogelijk zou zijn.
Brief NFO-NT Regeling verbetervoorstel 12-jan-2018 pag. 2
Ten tweede stellen wij u voor om de parameters voor de berekening van de NFO te wijzigen in 90/10. Hoewel ieder percentage reden tot discussie zal geven, menen wij dat de extra op te tellen minuten het zwaarst bij de liefhebber zal wegen. In ieder geval zullen we meer draagvlak creëren onder onze leden.
Ten derde: Ingeval de regeling van toepassing is, zal dit tot gevolg hebben dat de snelheden binnen de NT en daarna, drastisch afnemen, met als gevolg dat de 800 meter grens dichterbij komt dan wanneer de gehele NT van de vliegtijd wordt afgetrokken. De toch al onbegrepen 800-meter regeling komt dan nog meer onder druk te staan en om die reden stellen wij u voor de 800-meter grens te reduceren.
Ten vierde: nu deze voorgestelde regeling door u en door ons, afwijkt van de internationale berekening, lijkt het ons logisch om een uniforme regeling te treffen wat betreft het ingaan-en de afloop van de NT. Wij verzoeken u om deze analoog aan de middaglossingen aan te passen.
In het besef dat het nastreven van perfectie in deze materie een illusie zal zijn, trachten wij middels onze voorstellen, voldoende draagvlak te vinden om het ZLU spel voor allen in stand te houden.
Graag zullen wij gebruik maken van uw uitnodiging om met ons van gedachten te wisselen over uw voorstel en de door ons ingebrachte amendementen. Bijgaand sturen wij u de uitgewerkte memo waarin wij ons standpunt verhelderen en stellen u voor ons de gelegenheid te bieden deze memo nader toe te lichten. De afgevaardigden voor onze gezamenlijke vergadering zullen zijn: Michel Verweij namens het samenspel Noord-en Zuid-Holland, Eddy Fleming namens de Fondunie 2000 en Fred Kramer namens de Fondclub Noord-Holland. Wij wachten uw uitnodiging af.


Met vriendelijk groet namens alle belanghebbenden,


Fred Kramer

'; ?>